POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI GREENSTONE SZCZECIN

GREENSTONE SZCZECIN dba o ochronę Państwa danych osobowych.

Poniższa informacja skierowana jest do osób, których dane osobowe Greenstone Szczecin przetwarza w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, tj. zgodnie z pkt 2:

  1. do osób kontaktujących się z nami, w tym mailowo, telefonicznie, pocztą oraz
  2. do naszych partnerów biznesowych, najemców, kontrahentów i ich przedstawicieli i osób kontaktowych.

Jeśli są Państwo w jednej z tych grup zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Greenstone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecin spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa (dalej „Administrator” lub „Greenstone Szczecin”). Z Administratorem w zakresie danych osobowych można kontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub drogą elektroniczną na adres: info@greenstoneam.com

2. Przetwarzanie danych osobowych

a) Osoby kontaktujące się z Greenstone Szczecin: celem przetwarzania danych osobowych jest korespondencja i komunikacja z osobami kontaktującymi się z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu:

i) komunikacji z osobą kontaktującą się,

ii) nawiązania relacji z osobą kontaktującą się,

iii) udzielenia jej niezbędnych informacji/ załatwieniu pewnej sprawy.

Przetwarzane dane osobowe to:imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia wszystkich istotnych w danych okolicznościach danych osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania.

Okres przechowywania danych: tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej (w zależności od celu kontaktu).

b) Partnerzy biznesowi, najemcy, kontrahenci i ich przedstawiciele i osoby kontaktowe: celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja, obsługa umowy oraz utrzymywanie relacji z najemcami i innymi kontrahentami tj. usługodawcami, dostawcami GREENSTONE SZCZECIN oraz innymi partnerami GREENSTONE SZCZECIN. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów, ich reprezentantów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników) następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. umożliwieniu komunikacji i utrzymywania relacji z kontrahentem, jak również wykonywania umowy łączącej reprezentowane strony.

Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, dane rachunku bankowego oraz ewentualnie inne niezbędne dane. Udostępnianie danych osobowych jest konieczne celem utrzymywania relacji lub zawarcia/realizacji umowy, gdy relacja już istnieje (lub gdy umowa zostaje zawarta) z osobą fizyczną lub gdy dotyczy osób reprezentujących osobę prawną formalnie. W przypadku osób, które są osobami kontaktowymi osoby prawnej podanie ich danych nie jest konieczne, jednakże umożliwia ono kontakt z Administratorem.

Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

3. Udostępnianie danych osobowych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (np. organom publicznym). Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych np. zarządcy, dostawcom usług IT oraz dostawcom usług doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

Administrator może w pewnych przypadkach przekazywać Państwa dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie gdy jest to niezbędne i nie jest w stanie inaczej osiągnąć celu (np. korzystanie z usług pewnych poddostawców będących dalszymi podmiotami przetwarzającymi), jednak GREENSTONE SZCZECIN dokonuje tego w sposób legalny i bezpieczny, wyłącznie na podstawie umowy i z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń takiego transferu (np. przy użyciu tzw. standardowych klauzul informacyjnych zatwierdzonych przez Komisję Europejską).  

4. Prawa osób, których dotyczą dane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio i pod pewnymi warunkami) Państwu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mogą Państwo zgłosić swój wniosek o realizację ww. praw poprzez kontakt z Administratorem.

5. Źródło pozyskania danych osobowych

Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż otrzymaliśmy je od innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany, jej kontrahentów (i/lub ich przedstawicieli).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Greenstone Szczecin zachęcamy do kontaktu jak w pkt. 1.

a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in